Kasutustingimused ja privaatsuspoliitika

Luues Pulmahange.ee portaalis teenuste hanke, kinnitate et olete lugenud kasutajatingimusi ning nõustute nendega.

Mõisted

Haldaja – Pulmahange.ee portaali haldaja on Simple Weddings OÜ juriidilise aadressiga Vabaduse Puiestee 174B, 10917, Tallinn. Registrikood: 14271659.

Kasutaja – Pulmahange.ee portaali kasutav isik.

Teenusepakkuja – Oma pulmateenuste pakkumiseks ja/või reklaamimiseks Pulmahange.ee portaaliga liitunud teenusepakkuja.

Üldine

Pulmahange.ee portaal on online hankesüsteem, mis vahendab erinevaid pulmapeoks vajalikke teenuseid. Kuigi Haldaja teeb kõik endast oleneva, et teenusepakkujate poolt esitatav info oleks õige ja ajakohane, ei vastuta Haldaja teenusepakkuja poolt kliendile edastatud info eest, mida pooled käsitlevad kui hinnapakkumist või teenuse tutvustust/reklaami.

Teenusepakkuja kohustub avaldama ainult sellist teavet, mis pole eksitav, ebatäpne, väär ja mille üldsusele edastamine pole keelatud Eesti Vabariigi seadustega. Kui selgub, et Teenusepakkuja poolt edastatud ja Pulmahange.ee vahendusel avaldatud teave rikub käesoleva punkti tingimusi või eksitab Kasutajat, kohustub Teenusepakkuja nimetatud teabe viivitamatult Pulmahange.ee portaalist eemaldama.

Teenusepakkujate esitatavad hinnaindikatsioonid ja muu informatiivne teave ei ole Pulmahange.ee keskkonnas automaatselt siduv ning nii Kasutaja kui ka Teenusepakkuja on teadlikud, et lõppkokkulepe, lõplik hinna kujunemine ning tasumisprotsess tuleb pooltel omavahel kokku leppida. Pulmahange.ee portaalis nähtav info on mõeldud üldiseks juhindumiseks.

Teenusepakkujad, kes kasutavad Pulmahange.ee portaali oma hinnapakkumiste ja lisainfo edastamiseks Kasutajatele on sõltumatud töövõtjad ning ei ole Pulmahange.ee agendid ega töötajad. Pulmahange.ee ei vastuta vastavate teenusepakkujate tegevuse, tegevusetuse, lubaduste, garantiide, rikkumiste või hooletuse eest ega mingi sellest tuleneva vigastuse, surma, varalise kahju ega muu kahju või kulu eest. Pulmahange.ee portaali haldaja ei vastuta ega maksa kompensatsiooni ühegi viivituse, tühistamise, ülebroneerimise, streigi, vääramatu jõu või muu põhjuse korral, mis on Pulmahange.ee portaali haldaja otsese kontrolli alt väljas, ning puudub vastutus mis tahes täiendava kulu, hüvituse, puudujäägi, muutuse, viivituse või mis tahes valitsuse või asutuse tegevuse eest.

Pulmahange.ee portaali haldaja ei vastuta ühegi otsese, kaudse, juhusliku, erakorralise, karistusliku või muu kahju eest, mis tuleneb portaali kasutamisest, mittekasutamisest, viivitusest kasutamisel või mis tahes portaali kaudu saadud teabest, materjalist, tarkvarast, toodetest ja teenustest või muul viisil portaali kasutamisest, kas lepingu alusel, lepinguväliselt, range vastutuse alusel või muul alusel, isegi kui Haldajat on kahjude võimalikkusest teavitatud.

Maksmistingimused

Kasutaja saab edastada oma pulmapeo detailid Pulmahange.ee registreeritud Teenusepakkujatele. Selle eest tuleb Kasutajal tasuda hanke loomise tasu läbi pangalingi, mille suurus sõltub hankesse valitud teenuste mahust (1,00 eurot iga valitud teenuse kohta). Pulmahange võtab vastu üksnes euromakseid.

Pulmahange.ee tasu sisaldab Kasutaja sisendandmetega hankekonto loomist ning Kasutaja sisendiinfo edastamist Teenusepakkujatele, misläbi luuakse Teenusepakkujatele lihtne võimalus edastada Kasutajale hinnapakkumus teenuse osutamiseks või hankel mitte osalemise põhjus (näiteks kuupäev hõivatud vms).

Peale maksekorralduse sooritamist peab Kasutaja kindlasti vajutama nuppu “TAGASI KAUPMEHE JUURDE” – see annab Pulmahange.ee süsteemile teada, et makse on sooritatud ning käivitab hinnapakkumiste edastamise automaatsüsteemi, mis edastab koostööpartneritele kliendi sisendandmed võimalikult adekvaatse hinnapakkumiste küsimiseks.

Pulmahange.ee ei võta vastutust hankele laekuvate hinnapakkumiste koguse osas, kuna Teenusepakkujate võimalikkus Kasutaja soovitud kuupäevale hind ja koostöösoov esitada on Pulmahange.ee kontrolli alt väljas. Kasutaja on teadlik, et pulmapidu organiseeritakse keskmiselt 1-2 aastat ette ning erinevate teenusepakkujate saadavus sõltub aastaajast, nädalapäevast, asukohast, riiklikest tähtpäevadest ning muudest teguritest. Kui kliendil on soov saada hinnapakkumisi ja Teenusepakkujate saadavusinfot mitme erineva kuupäeva osas, tuleb luua mitu erinevat hanget, mille eest tuleb igakordselt maksta uuesti hanke loomise tasu. Pulmahange.ee hanke loomise tasu on tehtud seda võimalust silmas pidades võimalikult soodsaks.

Turvalised maksed ja andmekaitse

Hanke loomise eest saab tasuda läbi järgmiste pangalinkide: Swedbank, LHV, SEB, Luminor ja Krediidipank. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda teenusepakkuja Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas.

Pulmahankel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga ning varustatud digitaalsete allkirjadega, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Pulmahange.ee ei saa teada Teie pangakonto infot, vaid ainult seda, kas makse sooritati või mitte.

Kogu muu personaalne info, vestlused, pakkumised ja muu andmete liiklus serveri ja Pulmahange.ee kasutajate vahel toimub konfidentsiaalselt üle krüpteeritud (HTTPS) sidekanali.

Pulmahange.ee portaali kasutamine

Pulmahange.ee portaal on mõeldud üksnes klientide abistamiseks pulmakorraldusega seotud teenuste kättesaadavuse väljaselgitamisel, esialgsete hinnapakkumiste saamisel Teenusepakkujatelt ja mitte ühelgi muul otstarbel.

Pulmahange.ee portaali kasutades kinnitate, et olete vähemalt 18 aastat vana ning lubate kasutada portaali vastavalt kõigile siin nimetatud nõuetele ja tingimustele. Kinnitate, et vastutate rahaliselt portaali kasutamise eest (ning ka selle eest, kui Teie kontot kasutavad teised inimesed, sh Teiega koos elavad alaealised). Kinnitate, et kontrollite alaealiste portaali kasutust Teie nimel või teie konto kaudu. Samuti garanteerite, et portaali kasutamisel Teie või Teie leibkonna liikmete esitatud teave on tõene ja täpne. Igasuguste eranditeta on keelatud spekulatiivne, vale või petlik pulmateenuste tellimine ning Teenusepakkujate teadlik eksitamine. Mõistate, et hankesüsteemi väära kasutamise tulemusena võidakse teil süsteemile juurdepääs keelata

Kasutaja isikuandmete töötlemine

Registreerudes Pulmahange.ee kasutajaks või luues hanke läbi Pulmahange.ee portaali annab Kasutaja nõusoleku oma isikuandmeid töödelda ja saada edaspidiseid teateid Haldajalt.

Kasutaja saab igal ajahetkel loobuda teadete saamisest Pulmahange.ee haldajalt, klikkides vastavat viidet teate allosas.

Haldaja ei jaga Kasutaja isikuandmeid kolmandate isikutega, v.a. hanke loomiseks vajalike automaatsete protseduuride läbiviimiseks ning hinnapakkumiste küsimiseks Teenusepakkujatelt või seaduses ettenähtud juhtudel.

Haldajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse turvalisse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse teenuse tutvustamiseks, uute hinnapakkumiste teavituste edastamiseks ning Pulmahanke keskkonnas toimuvate kliendi teenust puudutavate teavituste edastamiseks.

Haldajal puudub ligipääs Kasutaja pangaandmetele andmetele.

Haldaja säilitab Kasutaja kohta teenuse tellimise käigus sisestatud kontaktandmed (nimi ; e-mail) ja info koos eelistustega loodud hanke kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Andmed, mis on vajalikud Teenusepakkujale, et Kasutajale hinnapakkumine edastada, edastakse portaaliga registreeritud Teenusepakkujatele. Kasutaja isikuandmeid (täisnimi ; e-mail) ei edastata Teenusepakkujale.

Isikuandmeid töötleb Simple Weddings OÜ, Vabaduse Puiestee 174B, 10917, Tallinn. Registrikood: 14271659.

Kasutajal on igal ajahetkel võimalus paluda kustutada oma konto, tühistada teenuseks olevate hinnapakkumiste vastuvõtmise protsess ning peatada oma isikuandmete töötlemine, edastades vastavasisulise päringu vabas vormis aadressil tere@pulmahange.ee.

Viited muudele veebilehtedele

Pulmahange.ee portaalis sisalduvad pulmaprofiilid sisaldavad hüperlinke veebisaitidele, mida ei halda Pulmahange.ee. Need hüperlingid on antud informatiivsel eesmärgil. Pulmahange.ee portaali haldaja ei kontrolli neid veebisaite ning ei vastuta nende sisu ega kasutamise eest. Hüperlinke pakkudes ei propageeri Pulmahange.ee nende veebisaitide materjali ega viita mingile sidemele nende haldajatega.

Tingimuste muudatused

Haldaja jätab endale õiguse muuta nõudeid, tingimusi, hinnakirja ja märkusi, mille alusel Pulmahange.ee tegutseb, ning Kasutaja lubab ja kinnitab, et järgib neid nõudeid, tingimusi, märkusi ja hinnakirja, mis kehtivad ajal, kui Pulmahange.ee portaali ja selle võimalusi kasutatakse.

Käesolevate tingimuste muutumise korral kohta ilmub antud leheküljel vastav teade koos kuupäevaga, mis hetkest loetakse kehtivaks uued tingimused.

Ostust taganemise kord

Pulmahange.ee tasu sisaldab Kasutaja sisendandmetega hankekonto loomist ning Kasutaja sisendiinfo edastamist Teenusepakkujatele, misläbi luuakse Teenusepakkujatele lihtne võimalus edastada Kasutajale hinnapakkumus teenuse osutamiseks või hankel mitte osalemise põhjus (näiteks kuupäev hõivatud vms).

Kuna tellimuse teenindamine toimub Pulmahange.ee poolt koheselt peale makse vastuvõtmist (hankekonto loomine ja hanke andmete e-maili teel edastamine liitunud Teenusepakkujatele), siis puudub teenusel ostust taganemise õigus vastavalt VÕS § 53 lõige 4 punkt 2 kohaselt (Käesoleva seaduse § 54 lõike 1 punktis 7 ja lõike 11 punktis 6 ning §-s 56 sätestatut ei kohaldata lepingutele, mis on sõlmitud asja üleandmiseks, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi).

Pretensioonide esitamise kord

Juhul kui teil on pretensioone Teenusepakkujate osas, veebisaidil oleva info, hinnangute, kommentaaride või materjalide kohta, siis palun edastage kaebus aadressile tere@pulmahange.ee.


Tutvu ka isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamise põhimõtetega.